Reklámcélú adatkezelés

Tájékoztató reklámküldéshez és reklámcélú adatkezeléshez

Ön a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével hozzájárul ahhoz, hogy önkéntesen megadott személyes adatait a Tessloff Babilon Kft. reklámüzenetek küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig marketing célból kezelje.

A hozzájáruláson alapuló, marketing adatkezelés célja a kedvezményes ajánlatokról való tájékoztatás, reklámüzenetek küldése, kapcsolattartás, direkt marketing tevékenység végzése, esetlegesen nyereményjáték, valamint hűségprogram szervezése.

Amennyiben Ön ehhez nem adja hozzájárulását és személyes adatai törlését kéri a Tessloff Babilon Kft. törlési kérelmének haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

A reklámtörvény előírásai szerint a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetnünk, így Ön a jelen nyilatkozat aláírásával visszavonásig hozzájárul adatainak ezen nyilvántartásban történő szerepeltetéséhez is. Tájékoztatjuk, hogy a reklámcélú megkereséshez, illetve az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül, költségmentesen visszavonhatja a kiado@tessloff-babilon.hu, vagy a kiado@babilonkiado.hu e-mail címen, illetve postai úton a Tessloff és Babilon Kft. 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. címen. A hozzájárulás visszavonása esetén adatait 10 napos technikai átfutási idővel reklámcélú adatkezelésünk nyilvántartásából töröljük, és a továbbiakban nem keressük meg Önt ajánlatainkkal. További, részletes tájékoztatást biztosítunk a Tessloff Babilon Kiadói Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában, melyet a www.tessloff-babilon.hu honlapon megtalál.

Adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai:

Az Info tv. 14. §-a alapján Ön jogosult:

a.) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről,
b.) adatainak helyesbítését kérni, valamint
c.) kérni személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő köteles Önt tájékoztatni személyes adatai kezeléséről.  

A Tessloff Babilon Kft, mint adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőség

Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatkezelő Tessloff Babilon Kft-től tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Ha ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti. A NAIH elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu Postai elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszáma: +36 1 391-1400, Fax: +36 1 391-1410, honlapjának címe: www.naih.hu Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelési követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info tv. 13-17. és 30. alfejezetei és az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazzák. Amennyiben kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti ügyfélszolgálatunkon, valamint az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: hétfő-csütörtök 9-16 óra között, pénteken 9-14 óra között (06-1) 322 3871, (06-1) 413 0970
e-mailkiado@tessloff-babilon.hu, kiado@babilonkiado.hu
Cím: Tessloff és Babilon Kiadói Kft. 1075 Budapest, Károly krt. 3/A.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 114148/2017